Workshop „Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia IV.“

Základná škola Lichardova  24, Žilina Aktívna účasť: Mgr. Vladimíra Sochorová  – Teoretické východiská dyskalkúlie Mgr. Jana Klobušiaková – Odporúčania pre pedagógov a rodičov žiakov s dyskalkúliou PaedDr. Janka Šúleková – Využitie IKT v matematike...