„Ako ďalej v ZŠ“

5.6.2017 Aktívna účasť: Mgr. Jana Klobušiaková Prednáška pre rodičov našich žiakov  zameraná na  individuálne začlenenie žiakov v bežnej ZŠ, povinnosti rodiča a odporúčania pre prácu s deťmi.

Senzomotorika – zmysly a motorika v rehabilitácii porúch reči (1)

26.05 -27.05. 2017 Lektor  MUDr. Martin Kučera Prvé stretnutie v rámci kurzu bolo zamerané na neurofyziológiu zmyslového vnímania, poruchy reči a učenia v kontexte narušenej zmyslovej integrácie, propriocepciu a vestibulárny aparát s praktickými nácvikmi, práca s...