Logopedické intervencie v CŠPP 

Z dôvodu naplnenia kapacitných možností nášho centra neprijímame nových klientov na logopedické terapie, nových záujemcov zaraďujeme do poradovníka. Za pochopenie ďakujeme.

Metodické usmerňovanie v krízových situáciách

Vzhľadom na udalosti posledných dní odporúčame podporné materiály, ktoré môžete využiť pri realizácii odbornej činnosti v školách, poradenských zariadeniach. Metodické usmernenie pre Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Zdroj: VUDPaP...