Naše centrum organizovalo konferenciu pri príležitosti dňa logopédie. Konferencia sa konala 07. marca 2018 v Žiline.

Aktívna účasť:
Mgr. M. Kukumbergová – AAK a jej použitie v špeciálnej škole
PhDr. D. Buntová, PhD. – Oneskorený fonologický vývin, fonologická porucha a ich diagnostika
Mgr. B. Piňáková – Využitie Process Communication Modelu v komunikácii s dieťaťom
Mgr. J. Kšiňanová, PhD. – Princípy a pravidlá terapie senzorickej integrácie
Mgr. Z. Klotáková – Stimulácia a rozvíjanie naratívnych zručnsotí u 8-9 ročných detí so ŠNVR
Mgr. M. Hliníková – Odporúčania pre prácu so žiakom so ŠNVR