Ponuka služieb

 

 

Poskytujeme odbornú starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením –  s narušenou komunikačnou schopnosťou, od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, a to v plnom rozsahu.

Zastúpenie majú v našom centre deti a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorým poskytujeme komplexnú logopedickú intervenciu s dôrazom na raný a predškolský vek najmä v týchto oblastiach: ťažkosti s výslovnosťou, zajakavosť, brblavosť, narušený vývin reči, špecificky narušený vývin reči, palatolália, mutizmus. Intenzívne pracujeme aj so žiakmi s vývinovými poruchami.

Ďalej poskytujeme služby zákonným zástupcom, školám, školským zariadeniam a ostatným inštitúciám a odborníkom.

K primárnym činnostiam nášho centra patrí:

 • depistážna činnosť
 • komplexná špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika
 • prognostika a následná starostlivosť vo forme špeciálno-pedagogických a psychologických intervencií a terapií
 • rané poradenstvo pre rodičov detí
 • posudzovanie školskej zrelosti
 • predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
 • vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie našich klientov
 • odbornú metodickú pomoc pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov
 • komplexnú špeciálno-pedagogickú a psychologickú starostlivosť o integrovaných žiakov v bežných školách, ďalej poradenstvo týmto školám a ich pedagógom
 • poradenský servis pre rodičov
 • organizujeme metodické a vzdelávacie podujatia ako sú prednášky, semináre, kurzy, workshopy, metodické združenia pre spolupracujúcich odborníkov, učiteľov a rodičov klientov, vytvárame priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov.

Naším prvoradým cieľom je vysoko kvalitne a odborne pomáhať deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám, pričom nezabúdame na individuálny a najmä ľudský rozmer našej práce.

 

Psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie a odborné činnosti sú poskytované zdarma.