História centra

História nášho zariadenia poradenstva a prevencie je úzko spätá s logopedickou starostlivosťou o deti a žiakov s NKS v Žilinskom kraji  a so zriadením Základnej deväťročnej školy pre mládež s chybami reči v Liptovskom Jamníku  1. septembra 1969. Jej prvým riaditeľom bol Oto Mikeska. V budove pôvodne určenej pre MŠ boli potrebné stavebné úpravy a zariaďovanie,  vyučovanie reálne začalo 14. februára 1970. Škola bola zriadená ako internátne zariadenie. Od školského roka 1984/1985 sa v škole vzdelávali len žiaci 1. stupňa. V školskom roku 1997/1998 bol prvýkrát zriadený aj prípravný ročník. V školskom roku 1990/1991 bol školský areál rozšírený o novú budovu a zvýšil sa počet tried. Aktuálne má škola aj elokované pracovisko v Žiline – Mojšovej Lúčke.

V roku 2004 bola pri škole zriadená Špeciálno-pedagogická poradňa, neskôr Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ZŠI pre žiakov s NKS v Jamníku. CŠPP od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022 pôsobilo ako Zdrojové centrum špecializované na poradenstvo pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Centrum malo  pracoviská v Liptovskom Mikuláši na Štúrovej ulici,  v Žiline na Moyzesovej ulici, v Liptovskom Hrádku na Hradnej a na ulici J. D. Matejovie, v Jamníku.

V súvislosti s celoslovenskou reformou poradenského systému sa od 1. januára 2023  zmenil názov nášho  zariadenia na Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš. Transformačným procesom sme sa stali špecializovaným centrom 5., najvyššieho stupňa podpory, so špecializáciou na narušenú komunikačnú schopnosť s celoslovenskou pôsobnosťou, poskytujeme služby klientom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie. Služby od 1. januára 2023 poskytujeme súčasným aj novým klientom na základe žiadosti plnoletého klienta alebo zákonného zástupcu neplnoletého klienta. Nevyhnutnou prílohou žiadosti je odporúčanie nižšieho stupňa poradenského zariadenia alebo pediatra klienta, prípadne iného odborného lekára podľa špecializácie.