História centra

 

História logopedickej starostlivosti o deti a žiakov s NKS v Žilinskom kraji  je úzko spojená so zriadením Základnej deväťročnej školy pre mládež s chybami reči v Liptovskom Jamníku  1. septembra 1969 a jej prvým riaditeľom Otom Mikeskom.

V  budove, ktorá bola pôvodne určená pre MŠ boli potrebné stavebné úpravy a zariaďovanie,  vyučovanie reálne začalo 14. 2. 1970. Škola bola zriadená ako internátne zariadenie. Prvých 33 žiakov sa vzdelávalo v 4 triedach, boli to žiaci 1. až 7. postupového ročníka.

Oto Mikeska bol riaditeľom školy do januára 1978, logopedickú terapiu však poskytoval aj po odchode do dôchodku v Liptovskom Hrádku, navštevovali ho rodičia s deťmi z celého Slovenska aj z Čiech. V roku 1969 vydal knihu ,,Práca učiteľa s deťmi so zreteľom na deficitné javy“. Od školského roka 1984 – 85 sa v škole vzdelávali len žiaci 1. stupňa. V školskom roku 1997/1998 bol prvýkrát zriadený aj prípravný ročník.

Do roku 1991 školu viedol Dr. Alojz Maťko a následne do júna 2019 PaedDr. Janka Šúleková. V súčasnosti je riaditeľkou Mgr. Renata Halušková. V školskom roku 1990/1991 bol školský areál rozšírený o novú budovu a zvýšil sa počet tried.

V roku 2004 bola pri škole zriadená Špeciálno-pedagogická poradňa, v  súčasnosti Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ZŠI pre žiakov s NKS v Jamníku.

Žilinský a liptovský región majú  bohatú logopedickú minulosť  a aktuálne aj spoločne prepojenú  súčasnosť.

ZŠI pre žiakov s NKS v Jamníku má od roku 2012 pracovisko CŠPP v Žiline a od šk. r.  2014/2015 svoje pracovisko  ZŠ pre žiakov s NKS  v Žiline  – Mojšovej Lúčke.

CŠPP od 1.1.2017 pôsobí ako Zdrojové centrum špecializované na poradenstvo pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, vrátane špecifických vývinových porúch učenia, pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou

Centrum má štyri pracoviská :

  V   Liptovskom Mikuláši
  V   Žiline
  V   Liptovskom Hrádku, Hradná
 

V súvislosti s celoslovenskou reformou poradenského systému od 1. 1. 2023 sa menil názov nášho školského zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ZŠI pre žiakov s NKS Jamník  na Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Stali sme sa Špecializovaným centrom poradenstva a prevencie so špecializáciou na narušenú komunikačnú schopnosť, podpornou úrovňou najvyššieho 5. stupňa, s celoslovenskou pôsobnosťou, poskytujeme služby klientom do ukončenia prípravy na povolanie. Služby od 1. 1. 2023 poskytujeme súčasným a novým klientom na základe žiadosti plnoletého klienta alebo zákonného zástupcu neplnoletého klienta. Nevyhnutnou prílohou žiadosti je odporúčanie nižšieho stupňa poradenského zariadenia (novozriadené CPP) alebo pediatra klienta, prípadne iného odborného lekára podľa špecializácie.