Výslovnosť (Narušená zvuková rovina reči)

Najčastejšou narušenou komunikačnou schopnosťou, s ktorou sa v našom centre stretávame u detí v predškolskom veku  je Narušenie zvukovej roviny reči. Jedná sa o neschopnosť tvoriť a/alebo používať jednu alebo viacero hlások materinského jazyka. Daný jav je prirodzený približne do 5. roku života. Vtedy hovoríme o vývinovo neustálenej výslovnosti /nesprávnej výslovnosti.  Medzi 5. až 7. rokom života ide o predĺžený fyziologický vývin a ak nesprávna výslovnosť hlások pretrváva aj po 7. roku života, jedná sa o patológiu.

Častým problémom rodičov je rozhodnutie, kedy by mali so svojím dieťaťom navštíviť logopéda. V nasledujúcich tabuľkách Vám prinášame orientačné obdobia vhodné na osvojenie si správnej výslovnosti jednotlivých hlások.

Vývin artikulácie:

 

3 -ročné dieťa:

  • Komolí slová (používa fonologické procesy na zjednodušenie slov, ktoré sú naročné na vyslovenie)
  • Vie vysloviť – m, p, b, v, f, k, g, h, ch, t, d, n

 

4-ročné dieťa :

  • Fonologické procesy sa postupne vytrácajú
  • Vie vysloviť hlásky ď, ť, ň, l, j
  • Vo vývine sú ostré a tupé sykavky – s,z,c,dz, š, ž, č, dž

 

5 – ročné dieťa:

  • Nepoužíva fonologické procesy
  • Vie vysloviť s,z,c,dz.š,ž,č,dž
  • Správny čas na osvojenie si hlásky R

 

Pri predchádzaní narušenia zvukovej roviny reči je veľmi dôležitý rečový vzor, s ktorým sa dieťa stretáva už v ranom veku. Správny rečový vzor by preto mali dieťaťu ponúknuť práve rodičia a učitelia v MŠ.

Pri komunikácii s dieťaťom v ranom veku sa v mnohých prípadoch stretávame s takzvaným „premazľovaním“.( „Ty ši taký kľašnučky maličky dľobček..“) Používame ho v domnienke, že nám dieťa bude lepšie rozumieť . V skutočnosti dieťa vníma danú výslovnosť ako správny rečový vzor a my ho nechcene učíme rozprávať „premazľovaním“.

Namiesto používanie nesprávneho rečového vzoru môžeme v reči orientovanej na dieťa využiť zmenu modality (výšky, sily) hlasu. Bude nás počúvať, keď budeme šepkať a zrazu zvýšime silu hlasu, alebo raz povieme niečo tenkým hláskom ako myška a následne prehovoríme hrubo ako medveď. Zmenou modality hlasu a správnym rečovým vzorom môžeme vytvoriť dieťaťu v ranom veku prostredie pre jeho správny vývin zvukovej roviny.