Špecifické poruchy učenia

ŠPU sa týkajú detí, adolescentov i dospelých. Podstata ich problémov nespočíva v nepostačujúcej všeobecnej inteligencii. Variabilita porúch a ich vzájomné kombinácie sú rôznorodé.

Etiológia ŠPU

O príčinách vzniku existuje veľa teórií.

Z hľadiska najnovších výskumov sa za príčiny porúch učenia pokladajú:

 1. Dispozičné (konštitučné) príčiny.
 2. Genetické vplyvy s odchýlkami funkcií v CNS.
 3. Ľahké mozgové postihnutia s netypickou dominanciou mozgových hemisfér a odlišnou organizáciou cerebrálnych aktivít.
 4. Nepriaznivé vplyvy rodinného prostredia
 5. Podmienky školského prostredia tieto nie sú priamou príčinou ŠPU, ale môžu podmieňovať prejavy ŠPU a tak aj výrazne ovplyvňovať školský výkon jednotlivca.

Dyslexia

Dyslexia je špecifická porucha učenia, ktorá je neurobiologického pôvodu. Je charakterizovaná problémami so správnym alebo plynulým rozpoznaním slova a nesprávnym pravopisom a dekódovacími schopnosťami. Tieto problémy sú typickým následkom deficitu vo fonologickej zložke jazyka, ktorý je často neočakávaný vo vzťahu k ostatným poznávacím schopnostiam a k podmienkam efektívnej výučby v triede. Medzi sekundárne následky môžu patriť problémy s porozumením čítaného a obmedzené čitateľské skúsenosti, ktoré bránia rastu slovnej zásoby a základných vedomostí.

Prejavy dyslexie:

 • Problém vybaviť si a zapamätať si jednotlivé písmená.
 • Problematické rozlišovanie tvarov písmen.
 • Znížená schopnosť spájať písanú a zvukovú podobu hlásky.
 • Problémy v rozlišovaní tvarovo podobných písmen
 • Nerozlišovanie zvukovo podobných hlások.
 • Problémy s mäkčením spoluhlások.
 • Hlásková inverzia – nedodržiavanie správneho poradia písmen v slabike, v slove.
 • Pridávanie písmen, slabík do slov.
 • Vynechávanie písmen, slabík v slovách.
 • Domýšľanie si koncovky slova podľa správne prečítaného začiatku.
 • Nerešpektovanie kvantity samohlások.
 • Neschopnosť čítať s intonáciou.
 • Nesprávne čítanie predložkových väzieb.
 • Nepochopenie obsahu čítaného textu.
 • Dvojité čítanie – čítanie slova, slabiky najprv šeptom pre seba, až potom nahlas.

Dôsledky dyslexie: pocity úzkosti, napätia, zníženie celkového školského výkonu, negatívny postoj k čítaniu, písaniu, ku školskej práci, výskyt neuróz (tiky, pomočovanie), somatické poruchy (nechutenstvo, bolesti brucha, ranné zvracanie), poruchy správania (záškoláctvo, agresivita).

Dysortografia

 • Je to porucha pravopisu. Postihuje grafickú a pravopisnú zložku písomného prejavu. Do pravopisnej zložky patria tzv. špecifické dysortografické chyby, ktoré nevyplývajú z nezvládnutého osvojenia si gramatických pravidiel.
 • Dysortografia sa týka aj nezvládania osvojiť si gramatické a syntaktické pravidlá.
 • Jednotlivcom s dysortografiou chýba tzv. jazykový cit – je u nich znížená schopnosť skloňovať a časovať jednotlivé slovné druhy.
 • znakom sú problémy v sluchovej analýze a v sluchovom rozlišovaní hlások, kt. sú si artikulačne blízke.
 • Často sa vyskytuje spolu s dyslexiou.

Prejavy dysortografie

 • Dysortografia je najčastejšie spojená s grafickou zámenou zvukovo podobných hlások (b-d,s-z, h-ch).
 • Problém vybaviť si naučený tvar písmena v grafickej podobe.
 • Pretrváva znížená schopnosť spojiť grafickú a fonetickú podobu hlásky.
 • Zámeny tvarovo podobných písmen v grafickej podobe.
 • Vyskytujú sa chyby vyplývajúce z artikulačnej neobratnosti.
 • Vyskytujú sa chyby v mäkčení vznikajúce na akustickom podklade.
 • Vyskytujú sa chyby v dôsledku sykavkových asimilácií.
 • Pretrváva neschopnosť dodržiavať poradie písmen, slabík v slove – inverzia.
 • Žiak často pridáva písmená a slabiky do slov.
 • Neschopný dodržať kvantitu samohlások.
 • Neschopný rozlišovať hraniceslov vo vete.
 • Problémy v slabikách a slovách so slabikotvorným r, ŕ, l, ĺ.
 • Výrazné problémy s písaním Y v špecifických slovách.
 • Dysortografia negatívne ovplyvňuje proces aplikácie gramatického učiva.

Dôsledky:  žiak nezvláda krátke limitované úlohy, písanie diktátov a päťminútoviek. Má výrazné problémy prejavujúce sa pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka.

Dysgrafia

 • Špecifická porucha grafického prejavu – je to porucha osvojovania si písania.
 • Postihuje hlavne celkovú úpravu písomného prejavu – písmo nečitateľné, neupravené.
 • Samotný proces písania vyčerpáva kapacitu koncentrácie natoľko, že jednotlivec nie je schopný sústrediť sa na obsahovú a gramatickú stránku písomného prejavu.
 • Proces písania je neúnosne pomalý, neobratný a ťažkopádny vzhľadom k fyzickému veku jednotlivca

Prejavy dysgrafie:

 • Vo všeobecnosti nečitateľné písmo, aj napriek postačujúcemu času a pozornosti, kt. je venovaná úlohe.
 • Tendencia k miešaniu písaného a tlačeného tvaru písma.
 • Nepravidelná, rôzna veľkosť písma.
 • Rozličnosť tvarov jednotlivých písmen.
 • Nedodržiavanie liniatúry pri písaní.
 • Nerovnomerný sklon písmen.
 • Nerovnosť línií.
 • Nedopísané slová, písmená.
 • Vynechávanie slov v súvislom texte.
 • Nepravidelné umiestnenie písaného textu na stránke vzhľadom k riadkom a okrajom.
 • Nepravidelná hustota medzi slovami a písmenami.
 • Často atypické držanie písadla.
 • Špecifické držanie tela pri písaní.
 • Diktovanie si polohlasom sledu písmen v slove.
 • Pozorné sledovanie vlastnej píšucej ruky.
 • Výrazne pomalé tempo práce.
 • Vynaložené obrovské úsilie pri akomkoľvek písomnom prejave.
 • Obsah napísaného v časovej tiesni na žiadnom stupni školského vzdelávania nekorešponduje so skutočnými jazykovými vedomosťami a schopnosťami žiaka, študenta s dysgrafiou.

Dôsledky:

 • Pracovné tempo jednotlivca s dysgrafiou nestačí tempu ostatných, preto sa dopúšťa väčšieho množstva chýb pri písaní, najčastejšie pri diktátoch alebo časovo limitovaných textoch
 • Dysgrafia zasahuje do všetkých predmetov, aj do matematiky. Jednotlivec s dysgrafiou nedokáže správne zapísať čísla, má problémy pri slovných úlohách.
 • Neschopný písať úhľadne a prehľadne.
 • Problém s udržaním horizontálnej roviny písma.
 • Píše mimoriadne malé/veľké písmená.
 • Píše foneticky.
 • Neschopnosť simultánne opraviť napísaný text.

Dyskalkúlia

 • dyskalkúlia je špecifická porucha matematických schopností v zmysle neschopnosti operovať s číselnými symbolmi.
 • Dieťa nie je schopné pochopiť symbolickú povahu čísla a zotrváva na neprimeraných konkrétnych názorných predstavách.
 • Obrovské problémy pretrvávajú po prechode cez desiatku.
 • Dyskalkúlia je oveľa vzácnejšia a zriedkavejšia porucha učenia ako dyslexia, pretože základom matematiky je schopnosť abstraktného myslenia, ktorá je úzko spätá s intelektom dieťaťa.

Dôsledky dyskalkúlie:

 • Jednotlivec má vo všeobecnosti veľké problémy s aritmetickými výpočtami.
 • Poruchy matematických schopností úzko súvisia i s ďalšími poruchami ako je dyslexia a dysgrafia.
 • Zlá úprava vedie k častým chybám vo výpočtoch.
 • Pri riešení slovnej úlohy nevie presne, aký problém má riešiť.
 • Pri riešení slovnej úlohy je schopný zapamätať si maximálne dva nasledujúce kroky.
 • Logickou úvahou je schopný riešiť úlohu, zlyháva však v detailoch.
 • Problém v riešenom príklade nájsť po sebe chybu.
 • Pri tabuli rieši úlohu oveľa presnejšie ako do zošita.

Všeobecné možnosti úľav a tolerancií pre žiakov so ŠPU

 • Preferovanie ústnej formy skúšania pred písomnou.
 • V písomných prejavoch volíme takú formu skúšania, pri kt. stačí krátka odpoveď na položenú otázku.
 • Vhodné a osvedčené je písomné skúšanie formou predtlačeného testu s možnosťami voľby správnej odpovede.
 • Netrvajme na zbytočne dlhom zápise preberanej učebnej látky, pretože tieto poznámky nie sú použiteľné napr. pri domácej príprave z dôvodu nečitateľnosti.
 • Efektívnejšie je viesť žiaka v čase, keď ostatní robia zápis učebnej látky k vyhľadávaniu odpovedí z učebnice na otázky týkajúce sa preberaného učiva, k práci s encyklopédiou a pod.
 • Nehodnoťme chyby v písomnom prejave v náukových predmetoch, zamerajme sa na obsahovú správnosť.
 • Nehodnoťme chyby, kt. vznikli z nesprávneho prečítania textu, čo je napr. typický priestupok dyslektikov pri riešení slovných úloh v matematike (zlé prečítanie zadania úlohy, neadekvátny postup riešenia).
 • V matematických písomných prácach kontrolujeme nielen výsledky, ale aj správnosť postupu (môže dôjsť k chybám, kt. vznikli z nesprávneho vysporiadania sa s grafickým priestorom alebo z neschopnosti dodržať správnu úpravu).
 • Dysgrafikom tolerantne hodnoťme aj práce týkajúce sa rysovania, technických výkresov, výtvarných prác.
 • V náukových predmetoch kontrolovať pochopenie prečítaného textu.
 • Pri vyučovaní cudzích jazykov je vhodné preferovať učenie sa sluchom, nie vizuálne s cieľom sústrediť sa na zvládnutie základnej slovnej zásoby.
 • Snažme sa používať názorné pomôcky a multisenzoriálny prístup v priebehu vyučovacieho procesu.

 

Použitá literatúra:

Harčaríková T.: Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia. Iris 2010, ISBN 978-80-89238-31-6.