KTO SME?

Špecializované centrum poradenstva a prevencie (ŠCPP) pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou vzniklo 1.1. 2023. Nadväzuje na činnosť Centra špeciálnopedagogického poradenstva pri Základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku. K zmene došlo v súvislosti s celoslovenskou transformáciou poradenského systému.

ŠCPP sa špecializuje na narušenú komunikačnú schopnosť. Poskytuje činnosti podpornej úrovne najvyššieho – 5. stupňa s celoslovenskou pôsobnosťou.

Náš tím tvoria odborne kvalifikovaní logopédi, špeciálni pedagógovia a psychológ. 

 

KOMU POSKYTUJEME SLUŽBY?

  • deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie
  • zákonným zástupcom
  • pedagogickým a odborným zamestnancom
  • školskému podpornému tímu na školách
  • ostatným inštitúciám a odborníkom

 Na základe platnej legislatívny môžeme do odbornej starostlivosti prijať deti a žiakov na základe odporúčania lekára alebo centra poradenstva a prevencie.

NÁŠ PRVORADÝ CIEĽ …

Vysoko kvalitne a odborne pomáhať deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a ich rodinám, poskytovať im multidisciplinárnu starostlivosť, pričom nezabúdať na individuálny a najmä ľudský rozmer našej práce.