SYMPTOMATICKÉ PORUCHY REČI (SPR)

SPR definujeme ako narušenú komunikačnú schopnosť, ktorá sprevádza iné, dominujúce postihnutie, prípadne poruchu a ochorenie.

Vznik SPR podmieňujú rôzne (niekedy ťažko odhaliteľné) etiologické faktory. Často dochádza k spätnej väzbe nielen medzi príčinami a ich následkami, ale tiež medzi jednotlivými príčinami. Môže ísť o tri základné prípady:

 • Primárna príčina (napr. dedičnosť) spôsobí dominujúce postihnutie alebo poruchu (napr. hluchotu). Toto dominujúce postihnutie sprevádza (okrem iného) narušená komunikačná schopnosť.
 • Primárna príčina (napr. orgánové poškodenie mozgu) spôsobí dominujúce postihnutie (napr. mentálne postihnutie) so sekundárne narušenou komunikačnou schopnosťou. Súčasne však táto primárna príčina spôsobí i paralelné postihnutie či poškodenie (napr. inervácia artikulačných orgánov) s jeho ďalším negatívnym vplyvom na komunikačnú schopnosť.
 • Existujú dve (prípadne i viac) primárnych príčin, ktoré svojim vlastným mechanizmom pôsobia negatívne na komunikačné schopnosti jednotlivca. Napríklad slepota (so svojou vlastnou príčinou) sa sekundárne negatívne prejaví na komunikačnej schopnosti slepého dieťaťa (napríklad verbalizmus). Súčasne však aj iná príčina (napríklad negatívny vplyv prostredia) môže tiež nepriaznivo ovplyvniť rozvoj komunikačných schopností dieťaťa.SPR sa prejavujú vo všetkých jazykových rovinách. Pokiaľ ide o prognózu, je potrebné zdôrazniť, že je daná variabilným klinickým obrazom. Závisí od charakteru primárnych príčin, stupni a špecifikách postihnutia (ochorenia, poruchy), ako i na kvalite vplyvov sociálneho prostredia.

  Logopedická starostlivosť o deti so SPR na Slovensku

  Realizuje sa v rezorte školstva, rezorte zdravotníctva a v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Pokiaľ ide o rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, logopedickú starostlivosť o deti so SPR tu organizačne zabezpečujú logopedické ambulancie v rámci svojej bežnej klientely a domovy sociálnych služieb pre deti v rámci komplexnej starostlivosti o svojich zverencov. Táto starostlivosť nie je legislatívne konkrétne vymedzená, to znamená, že domovy sociálnych služieb nemusia zamestnávať vlastného logopéda, ale uzatvárajú zmluvu o zabezpečení logopedickej starostlivosti o deti so SPR s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá potom deťom poskytuje starostlivosť.

  Pokiaľ ide o rezort zdravotníctva, v rámci Koncepcie odboru klinickej logopédie sa starostlivosť o SPR realizuje v oblasti logopedickej prevencie, diagnostiky a terapie, vrátane stimulačných programov zameraných na výstavbu reči, a to v ambulanciách klinickej logopédie, v oddeleniach nemocníc, oddeleniach a klinikách fakultných nemocníc.

  Po treťom roku života dieťaťa sa do logopedickej starostlivosti o deti so SPR začína stále viac zapájať rezort školstva, vedy výskumu a športu SR.

  Pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa postupuje podľa vzdelávacích programov, ktoré vymedzujú ich špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť.

  Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Tie sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre jednotlivé stupne vzdelávania. Sú dostupné na www.statpedu.sk.

  Čo sa týka odstraňovania, je zrejmé, že v prípade SPR nie je možné odstrániť dominujúce postihnutie, avšak možnosti ovplyvniť komunikačnú schopnosť priaznivým smerom sú obvykle lepšie.

  V rámci terapie sa často využíva AAK (Augmentatívna a alternatívna komunikácia, viď leták AAK).

   

   

  Použitá literatúra:

  LECHTA, v.: Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha : Portál 2011. ISBN 978-80-7367-977-4.