Pracovníci centra

Mgr. Jana Klobušiaková – poverená riadením ŠCPP, špeciálna pedagogička

 
Jana Klobušiaková

Ukončené vzdelanie:

UK Bratislava, Pedagogická fakulta, viacodborové štúdium špeciálnej pedagogiky
UK Bratislava, Pedagogická fakulta, rozširujúce štúdium Špeciálna pedagogika – Poradenstvo
MPC Prešov –  Riadenie školy a školského zriadenia, funkčné vzdelávanie
KU Ružomberok –  Sebariadenie a manažérska etika, rozširujúci modul funkčného vzdelávania
KU Ružomberok – Prvá atestácia
KU Ružomberok – Druhá atestácia

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Logopedická starostlivosť o deti s DMO: diagnostika a terapia
Diagnostika a terapia incipientnej zajakavosti
Orofaciálna stimulácia
Autizmus – prejavy, diagnostika
Základy terapie Pevným objatím
Integratívny korekčný program pre deti s ADHD
Myofunkčné poruchy
Myofunkčná terapia
Spolupráca fyzioterapeuta a špeciálneho pedagóga
Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina
Diagnostika pravopisných schopností
Úskalia vývinového diania detí s klinickými symptómami – obstipácia, enkopréza, enuréza
Arteterapia v praxi
Program KUPOZ
Program KUPREV
Školský program INPP
Metodika Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, dyskalkúlie a správania, Sindelar tréner
The Process Communication Model I, II, III
Podpora rozvoja reči u detí s ťažkým kombinovaným postihnutím
Poruchy učenia v matematike a možnosti ich nápravy
COMDI, diagnostická metóda
Mindfulness – zaobchádzanie so stresom a emóciami pomocou všímavosti
Hry pre deti úzkostné, hyperkinetické a deti s poruchami správania
Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa
Správna hračka – vzdelávacia pomôcka
Multidisciplinárny prístup v diagnostike a liečbe vývinových porúch reči, učenia a správania
Terapeutická práca s deťmi ako súčasť výchovného procesu
Agresia a agresivita
Rané poradenstvo ako prevencia školskej úspešnosti
Expresívne terapie vo vedách o človeku
Metóda dobrého štartu
Kognitívne behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi
DISMAS – Diagnostika štruktúry matematických schopnosti
Terapia orálnej pozície
Model multidisciplinárnej starostlivosti
Mentoring a koučing v školskom prostredí
Prístupnosť akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami
Lektorka akreditovaného kontinuálneho vzdelávacieho programu
Konferencia Deň logopédie, aktívna účasť s príspevkami: Z histórie logopédie a starostlivosti o deti
a žiakov s NKS, Úvod do problematiky naratív, Dyspraxia – vývinová koordinačná porucha

PhDr. Lýdia Olejníková – psychologička

Lýdia Olejníková
Ukončené vzdelanie:
Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, odbor psychológia

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Poruchy vzťahovej väzby
Možnosti a obmedzenia psychoterapie hrou v súčasnosti
Práca s Rodinnou doskou
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
Psychoterapia 5-ročného dieťaťa
Sandplay, Sandtray
Videotréning komunikácie
Baum test
Akreditované inovačné vzdelávanie pre administrátorov testu Woodcock-Johnson International Editions
Kognitívne behaviorálne prístupy v poradenskej praxi a ich využitie u detí a adolescentov s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania
Process Communication Model
Výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii
Mindfulness
Práca s emóciami
Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie
Správna cesta – workshop pre školských psychológov
Výcvik v detskej relaxačno-symbolickej psychoterapii

Mgr. Ľubica Vyhnalová  – logopedička

Ukončené vzdelanie:
UK Bratislava, Pedagogická fakulta, odbor – učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (štátna záverečná skúška z logopédie, psychopédie a tyflopédie)
MPC Banská Bystrica – I. kvalifikačná skúška
KU Ružomberok –  I a II. atestácia

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Terapeutická práca s deťmi ako súčasť výchovného procesu
Základy terapie Pevným objatím
Autizmus – prejavy, diagnostika
Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách
Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike
Logopedická intervencia a terapia v špeciálno-pedagogickej praxi
Stimulácia a korekcia porúch motoriky v špeciálno-pedagogickej praxi
Integrácia – podmienky, východiská, základné procesy
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu
Multidisciplinárny prístup v diagnostike a liečbe vývinových porúch učenia a správania
Rozvíjanie kompetencií odborného zamestnanca v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny
Možnosti vizualizácie a jej implementácie do procesu učenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiPoruchy učenia v matematike a možnosti ich nápravy
KUPOZ
KUPREV
MUDr. Kučera – Senzorická integrácia
Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina- predgrafémová a grafémová etapa
Terapia orálnej pozície
Stratégie učenia – aplikácia teórie v školskej praxi

Aktívna účasť: Prednáška Možnosti reedukácie vyučovacích ťažkostí u detí s NKS a ŠPU
Aktívna účasť: Vývin reči (rodičia a učiteľky MŠ)

PaedDr. Dagmar Švolíková – logopedička

Ukončené vzdelanie:
UK Bratislava, Pedagogická fakulta, odbor – učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu
osobitnú starostlivosť (štátna záverečná skúška z logopédie, psychopédie a surdopédie)
UK Bratislava, Pedagogická fakulta – Rigorózna skúška
KU Ružomberok – Druhá atestácia

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Moderné prístupy v diagnostike a terapii špecifických porúch učenia
Základy terapie Pevným objatím
Minimálne signály pri práci s klientom
Autizmus – prejavy, diagnostika
Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch, funkčná gramotnosť pedagogických
zamestnancov v informačných technológiách
Diagnostika a metodika odstraňovania DOV (dielčieho oslabenia výkonov)
Diagnostika ortografie
Odborní zamestnanci a edukácia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením
Logopedická intervencia a terapia v špeciálno-pedagogickej praxi
Integrácia – podmienky, východiská, základné procesy
Metóda dobrého štatu
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu
Multidisciplinárny prístup v diagnostike a liečbe vývinových porúch učenia a správania
Možnosti vizualizácie a jej implementácie do procesu učenia žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
AAK – vytvorenie slovníka a zostavenie komunikačnej tabuľky
Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina, 1.a 2. časť predgrafemická a grafemická etapa
MINI KIDS – terapeutický program pre deti so zajakavosťou v ranom veku
MUDr. Kučera – Senzomotorická intergrácia
Raná starostlivosť o deti so sluchovým postihnutím

Bc. Marika Fürstová – administratívna pracovníčka

Marika Furstová

Ukončené vzdelanie:
Žilinská univerzita, Fakulta humanitných vied, odbor sociálna pedagogika

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Účastníčka projektu Šikanovanie a rovesnícke násilie
Ochrana detí pred násilím

Mgr. Zuzana Klotáková – špeciálna pedagogička

Jana Klobušiaková

Ukončené vzdelanie:

UK Bratislava, Pedagogická fakulta, Učiteľstvo pre špeciálne školy, špecializácia: Pedagogika mentálne postihnutých
UK Bratislava, Pedagogická fakulta, Špeciálna pedagogika, špecializácia: Pedagogika detí sa narušenou
komunikačnou schopnosťou
MC Banská Bystrica, I. kvalifikačná skúška

Absolvované vzdelávania a kurzy:

Terapeutická práca s deťmi ako súčasť výchovného procesu
Muzikoterapia okolo nás
Projektový manažment a riadenie projektového cyklu
Deficity dielčích funkcií ako príčina porúch učenia a správania
Senzorická integrácia a Snoezelen
Dieťa s autizmom v pedagogickej praxi
Joga pre deti s poruchou pozornosti
Základný kurz Hejného vyučovacej metódy
Písmo Comenia Script
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh
Kresebný test školskej pripravenosti
Process Communication Model I, II, III
Senzorická integrácia s stimulácia
Terapia orálnej pozície
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
Stratégie učenia – aplikácia teórie v školskej praxi
Program KUPREV

Odborná konferencia Deň logopédie, aktívna účasť s príspevkami: Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.
Eľkonina – grafémová etapa, Stimulácia a rozvíjanie naratívnych zručností u 8 a 9 ročných detí so ŠNVR.

Mgr. Iveta Benzová – ekonómka