VÝVINOVÉ ŠTÁDIÁ REČI

 

Obdobie nezámernej komunikácie (0-8 mesiacov)

 • 0 – 3 mesiace : plač, očný kontakt, úsmev, ku koncu 3.mesiaca – hrkútanie (aaaa,eeee) – na reflexnej úrovni
 • 3 – 6 mesiacov : zaujíma sa o okolitý svet , zrakový kontakt, otáča sa za zvukom, hrkúta (zvuky ako spoluhlásky ggg,kchh)
 • 6 – 8 mesiacov : rozumie reči –každodenné rutiny (reakcia na meno, na fľašu, vodu na kúpanie, pápá, iné príkazy), objavujú sa prvé gestá (ukazovanie predmetu, naťahovanie sa za predmetom, protest, podávanie), džavotanie (zvuky so spoluhl. g,k,b,p,m), hrá sa s predmetmi

Obdobie zámernej komunikácie (8 – 12 mesiacov)

 • Dieťa zámerne ovplyvňuje svoje okolie, pokračuje tvorba gest (otváranie a zatváranie úst – chce jesť, krútenie hlavou – nesúhlas, tlieskanie, mávanie, hojdanie…)
 • Porozumie jednoduchým inštrukciám: daj, no-no! ukáže časti tela, aký narastieš, reaguje na kukuk
 • Poznáva zvuky okolia (zvukové hračky, zvonček, zvuky zvierat…)
 • Reaguje na otázku Kde je? (skutočné predmety, obrázky v knižke)

Obdobie prvých slov (12 – 18 mesiacov)

 • Okolo 12. mesiaca dieťa ovláda 1 – 16 slov
 • Zvuky: hav, uuuu (vysávač), múúú, ššš
 • Slová: mama, daj, na, ham, pá
 • Novotvary: kako (vtáčik), á-buf (autobus), tatoj (traktor)
 • Ďalší rozvoj gest
 • Okolo 14.mesiaca spája slovo+gesto (ukazovák+ham, hav+ točenie hlavou „nie“…)
 • Do konca 18.mesiaca ovláda 50-100 slov
 • Porozumie zložitejším inštrukciám: daj bábe papať, ham…
 • Rozvíja sa funkčná hra, napodobňovanie činnosti dospelých

Obdobie dvojslovných spojení (18 – 24 mesiacov)

 • Tvorí dvojslovné nedokonalé vety (Bába ham, Auto tutú, Papá tu, hapa ne…)
 • Pýta sa „Kde je?“
 • Vyjadruje množstvo – málo
 • Porozumie zložitejším štruktúram, predložkovým spojeniam (do, na, v…)
 • Gramatika a výslovnosť zjednodušená, z gramatiky sa objavuje akuzatív , datív (komu?)a vyjadrenie množstva
 • Chápe jednoduchý príbeh, poradie najprv-potom, poznáva minulý čas – napr. podľa fotiek
 • Hra – symbolická

Obdobie rozvitých viet (24 – 30 mesiacov)

 • Používa trojslovné spojenia: mama dala vodu, havo búva v búde
 • Používa otázku „Čo je to?, Kde je?, neskôr Prečo?“
 • V reči sa objavujú prídavné mená, zámená, predložky (v,na,do,s,k)
 • Obdobie vzdoru: „ja, ja sám-sama“
 • Zdokonaľuje sa porozumenie a výslovnosť
 • Začína používať zdvorilostné slová: ďakujem, prosím, páči sa
 • Dvojročné dieťa ovláda okolo 300 slov, dvaapolročné dieťa ovláda 450-500 slov

Obdobie súvetí  (30 – 36 mesiacov)

 • Dieťa sa vyjadruje rozvitými vetami a súvetiami so spojkami
 • Používa predložky za, zo, pod, vedľa, pre, po…, spojky a, aj, že, čo alebo, lebo, ale, aby
 • Rozvíja sa symbolická hra (na predavačku, lekárku, kuchárku…)
 • Začiatky rozprávačských schopností
 • Slovná zásoba na konci tretieho roka je okolo 1000 slov
 • Zdokonaľuje sa výslovnosť a gramatika

Reč vo veku 3 až 4 rokov

 • Dobré porozumenie reči
 • Prítomný komunikačný zámer s okolím
 • Používa všetky gramatické kategórie
 • Vyjadruje sa v súvetiach
 • Zdokonaľujú sa rozprávačské schopnosti
 • Reč zrozumiteľná

Reč vo veku 4 až 5 rokov

 • Rozumie vyšším pojmom (zvieratá, jedlo, hračky, oblečenie…)
 • Hovorí nenútene, pokúša sa o konverzáciu
 • Reč zrozumiteľná, môže sa ešte objaviť chybná výslovnosť hlások C,S,Z,Č,Š,Ž,L,R

Reč vo veku 5 až 6 rokov

 • Porozumie viacstupňovým inštrukciám (skôr ako, potom ako, neskôr, najprv…)
 • Reč je gramaticky správna
 • Výslovnosť je čistá
 • Vie počítať do desať
 • Reprodukuje riekanky
 • Tvorí súvetia aj otázky
 • Jasne a zrozumiteľne prerozpráva príbeh
 • Určí prvú a poslednú hlásku v slove

 

Podľa Horňáková, Mikulajová, Kapalková: Kniha o detskej reči

Spracovala PaedDr. Dagmar Švolíková