Vyšetrenie

 

O vyšetrenie môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa alebo sám klient, ak dosiahol plnoletosť a to osobne, písomne alebo telefonicky.

Po prejednaní s rodičmi a s ich písomným súhlasom môže dať podnet k návšteve ŠCPP i škola (triedny učiteľ, školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca), ktorú žiak navštevuje.

Od 1.1. 2023 je nevyhnutnou prílohou k žiadosti aj odporúčanie nižšieho stupňa poradenského zariadenia, napríklad CPP Okoličianska ul. 333 v Liptovskom Mikuláši, CPP Predmestská ul. 1613 v Žiline, prípadne iného CPP vo vašom regióne.

Ak netvorí prílohu k žiadosti odporúčanie nižšieho stupňa poradenského zariadenia, je nevyhnutné k žiadosti priložiť odporúčanie pediatra klienta, alebo iného odborného lekára podľa špecializácie.

Psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie sa realizuje len s písomným súhlasom rodičov alebo zákonných zástupcov. V prípade plnoletého žiaka koná sa len s jeho súhlasom. Trvá zvyčajne 2 až 4 hodiny podľa charakteru problému. Obsahuje vyšetrenie schopností, osobnosti, záujmov, vedomostí, zručností, poprípade iných oblastí ovplyvňujúcich sociálny a psychický vývin dieťaťa. Vykonáva sa individuálne alebo skupinovo. Dieťa alebo rodič sú o výsledkoch vyšetrenia informovaní v osobnom rozhovore.

Výhodou vyšetrenia je možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre psychických vlastností dieťaťa a prípadná identifikácia možných nežiaducich vplyvov, ako aj návrh opatrení na riešenie problému alebo ďalších výchovných či vzdelávacích postupov či profesijnej, študijnej a kariérnej orientácie.

 

Na vyšetrenie sa používajú diagnostické nástroje, tzv. psychologické alebo špeciálnopedagogické testy, alebo prístrojové metódy, ktoré vychádzajú z odborných vedeckých princípov platných v psychológii, špeciálnej pedagogike, psychodiagnostike, metodológii a psychometrii.

 

O dokumentoch potrebných na vyšetrenie Vás bude informovať príslušný odborný zamestnanec, zvyčajne je to zdravotná dokumentácia, hodnotenie zo školy, správy z predchádzajúcich vyšetrení, školské zošity,..

 

Pred vyšetrením je potrebné vypísať a podpísať žiadosť o vyšetrenie:

Žiadosť o odborné vyšetrenie/terapiu

Odporúčanie na zaradenie do odbornej starostlivosti