ČO PONÚKAME?

Špecializované odborné činnosti nášho centra:

 • depistážna činnosť
 • komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika
 • vysokošpecializovaná diferenciálna diagnostika
 • komplexná logopedická intervencia
 • poradenská činnosť
 • odborná starostlivosť vo forme špeciálnopedagogických a psychologických intervencií a terapií
 • preventívna činnosť
 • komplexná špeciálnopedagogickú a psychologická starostlivosť o integrovaných žiakov v bežných školách
 • odporúčania škole o úprave metód a foriem vzdelávania
 • vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie našich klientov
 • odborná metodická činnosť pre školský podporný tím, pedagogických a odborných zamestnancov, zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadení
 • metodické a vzdelávacie podujatia (prednášky, semináre, kurzy, workshopy, metodické združenia pre spolupracujúcich odborníkov, učiteľov a rodičov klientov)
 • poskytovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok

 

Všetky odborné činnosti v Špecializovanom centre poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou sú poskytované zdarma.